Νομοθεσία

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.
Οδηγία 2008/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2008 για την άδεια οδήγησης.
Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.
Οδηγία για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
2014/85/ΕΕ Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011
Άτυπη Κωδικοποίηση του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί έως και τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης A3/οικ.67914/10190/2014 (B’ 245) «Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)»
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

Άρθρο 52: Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
υ.α. Α3/49645/7730/2013 (Β’ 2895) Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
υ.α. Α3/οικ.50984/7947/2013 (Β’ 3056)
Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
ν. 4233/2014  (Α’ 22) Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις
Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012
κ.υ.α. A3/οικ. 67914/10190/2014
(Β’ 245)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων, διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.

Αφορά άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα

Μετατροπή αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Μετατροπή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ σε ελληνικές

4. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

5. ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις

Άρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που

εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ :
«Κοινοποίηση ΦΕΚ ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), για τη αρχική επιμόρφωση ορισμένων κατηγοριών οδηγών οδικών οχημάτων’’»
«Διευκρινίσεις σχετικά με τους οδηγούς συγκεκριμένων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»
«Κοινοποίηση ΦΕΚ 1782/Β΄/2009 ‘’ Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 72048/9666/08/2009 ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β΄)’’»
«Κοινοποίηση ΦΕΚ ‘’ Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων’’»
«Διευκρινίσεις για την πρακτική εξέταση για τη χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών»
«Χορήγηση αδειών οδήγησης κατηγορίας Δ»
«Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών»
«Προφορικές εξετάσεις ΠΕΙ»
9) Η εγκύκλιος οικ. 62617/7658/24-11-2009 «Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης»
10) Η εγκύκλιος οικ. Π110/41561/4065/7-9-2011 «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»11) Το έγγραφο Π140 44920/4529 /27-9-2011 «Διορθώσεις των εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών »
12) Η εγκύκλιος Π110/55513/5734/22-12-2011 «Περί Εφαρμογής Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. »
13) Η εγκύκλιος 877/133/05-01-2012 «Περί Πρακτικής εξέτασης υποψήφιου οδηγού για ΠΕΙ»
14) Η εγκύκλιος Π110 / 2409 / 335/17-01-2012 «Διευκρίνηση ΜΣΘΕΠΕΙ»
15) Η εγκύκλιος Π110/6163/843/ 01-02-2012  «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»
16) Προγράμματα περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. Π140/12613/1994/19-03-2013.
17) Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) από κατόχους οδηγούς πρίν και μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής της οδηγίας, ύψος καταβολής εξέταστρου και λοιπών εισφορών υπέρ τρίτων. Π110/18514/2980/16-04-2013.
18) Η εγκύκλιος Π140/36626/5782/24-07-2013 “Διορθώσεις στην ύλη εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών”
19) Η εγκύκλιος Π110/27765/4512/25-07-2013 “Σχετικά με τον κωδικό 114 μετά την εφαρμογή του νόμου 4155/13”
20) Η εγκύκλιος Π110/24030/3871/3-9-2013 “Σχετικά με το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας για τους οδηγούς των Ο.Σ.Υ.”
21) Η εγκύκλιος Π140/61471/9401/29-11-2013 “Ενημέρωση ΥΜΕΠΕ από τις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. σε περίπτωση απουσιών εκπαιδευομένων”.
22) Η εγκύκλιος Π110/25260/3551/13-05-2014 “Εκπαίδευση οδηγών και εγκρίσεις των προγραμμάτων των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. την Κυριακή”.
23) Η εγκύκλιος Π110/32802/4675/02-06-2014 “Παρακολούθηση προγραμμάτων Π.Ε.Ι. την ίδια ημέρα”.
24) Η εγκύκλιος Π110/65976/10490/12-11-2014 “Εγκύκλιος για καθυστέρηση έκδοσης Π.Ε.Ι.”.

Ζήτησε να σε καλέσουμε

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

Τεστ Οδήγησης

Επενδύουμε στην γνώση και παρέχουμε στους μαθητές μας τα καλύτερα εργαλεία μάθησης. Ξέχνα τα τυχαία τεστ και εξασκήσου online μόνο στις ερωτήσεις που σε δυσκολεύουν. Με επεξηγήσεις σε ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα και αλβανικά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τεστ Οδήγησης

Επενδύουμε στην γνώση και παρέχουμε στους μαθητές μας τα καλύτερα εργαλεία μάθησης. Ξέχνα τα τυχαία τεστ και εξασκήσου online μόνο στις ερωτήσεις που σε δυσκολεύουν. Με επεξηγήσεις σε ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα και αλβανικά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ